Menu (English) | Linux & Asm x86-32 | PIC microchip | Debian Packages | Links | Javastation Sun | Weblog | About
Menu (Nederlands) | Linux & Asm x86-32 | PIC microchip | Tux maakt koffie | Links |   | Weblog | Over
Laatste aanpassing : 2011-08-28

i. Voorwoord :

Toen ik pas GNU/Linux begon te gebruiken merkte ik al snel dat het vinden van informatie over Assembler programmeren onder Linux niet zo eenvoudig was. Dus kwam ik tot het besluit om een Linux & Assembler webpagina te maken om zo de Linux-asm informatie die ik her en der had verzameld met de Linux-gemeenschap te delen.

Ondertussen is de situatie veranderd :-)  Het vinden van goede informatie over Linux & Assembler is nu veel eenvoudiger dan vroeger. Daarom beschouw ik mijn webpagina ook als zijnde verouderd, zeker omdat ikzelf geen expert ben op het gebied van Linux en/of Assembler.

Als je op zoek bent naar goede en zeer uitgebreidde informatie over Linux & Assembler kan je het beste eens een kijkje nemen op devolgende webpagina's :

Hieronder vind je mijn experimenten met Linux & Assembler x86-32, alsook voorbeeldprogramma's die ik toegestuurd heb gekregen van andere toffe Linux-gebruikers. 
Informatie over mijn experimenten met x86-64 assembler vind je terug op mijn weblog.

1. Assembler & Linux :

Om onder Linux assembler te schrijven zijn er verschillende mogelijkheden. Veel hangt af van welke assembler je gaat gebruiken. De meest voor de hand liggende keuze is GAS (as), de assembler die standaard met elke Linux distributie wordt meegeleverd.

Een nadeel van GAS is dat hij gebruik maakt van de AT&T-sysntax, die sterk verschilt van de Intel-syntax, die de meeste DOS-gebruikers gewoon zijn.

Meer informatie over de AT&T syntax is terug te vinden d.m.v. 'info'. Wanneer je liever een meer Intel-kompatibele syntax gebruikt kan je je programma schrijven d.m.v. Nasm.


1.1. Laat ons beginnen met een voorbeeld voor Nasm :

Afkomstig uit de 80XXX-FidoNet-Area :
= Deze bewaar ik : Asm =================================================KeepIt=
From : James Vahn             17-Apr-97 15:20:22 1:346/15.1
To  : Jan Wagemakers                      2:292/8133.23
Subj : NASM & Linux
=======================================================================REM_ASM=
* Copied from: 80XXX
 JW> There are demos included, but so far I can see they are
 JW> written to be called from a C-program. I was wondering how I
 JW> can write a 100% pure assembly program with NASM under
 JW> Linux.

Use bug-fixed nasm-0.94, and assemble the source below like:
  nasm -f elf hello.asm
  gcc hello.o -o hello
  strip hello  

There is much to learn. :-)


;-------------NASM's standalone Hello-World.asm for Linux --------
section .text
extern puts
global main

main:  
  push dword msg        ;stash the location of msg on the stack.
  call puts           ;call the 'puts' routine (libc?) 
  add esp, byte 4        ;clean the stack?
  ret              ;exit.

msg:
  db "Hello World!",0      --- timEd 1.01
 * Origin: James Vahn (jvahn@short.circuit.com) (1:346/15.1)
===============================================================================

In dit voorbeeld zie je dat om een tekst af te drukken gebruik wordt gemaakt van call puts. Puts is eigenlijk afkomstig uit 'C', en zit eigenlijk standaard aanwezig in de libraries die door linux geladen worden. Er bestaat echter nog een tweede manier om via assembler bepaalde zaken aan te spreken, nl. via INTerrupt 0x80.

Alhoewel er dikwijls beweerd wordt dat Int 0x80 beter niet gebruikt kan worden zijn er zeker voordelen aan verbonden. Meer informatie over het gebruik van Int 0x80 kan je vinden op http://linuxassembly.org


1.2. En dan nu twee voorbeelden voor Gas :

Afkomstig uit assembler.028 (fidonet), dank aan Pieter de Jong voor deze prachtige voorbeelden.

Voorbeeld 1. Door gebruik te maken van call puts.

.text
message:
 .ascii "Hello world!\0"
 .align 4
.globl main
main:
 pushl %ebp      
 movl %esp,%ebp
 #call ___main     
 pushl $message    
 call puts
 addl $4,%esp
 xorl %eax,%eax
 movl %ebp,%esp   
 popl %ebp
 ret
 
as hello.s -o hello.o
gcc hello.o -o hello

Voorbeeld 2. Door gebruik te maken van INT 80h.
.text
message:
 .ascii "Hello, World!\12\0"
 .align 4
.globl _hw        
_hw:
 movl $4, %eax      
 movl $1, %ebx      
 movl $message, %ecx   
 movl $15, %edx     
 int $0x80        
 movl $1, %eax      
 movl $0, %ebx      
 int $0x80        

as hello.s -o hello.o
ld hello.o -e _hw -o hello
    (_hw = entry-point)


1.3. Macro's toevoegen aan GAS :

Door gebruik te maken van macro's kan het programmeerwerk heel wat vereenvoudigd worden. In bepaalde dokumenten had ik vernomen dat Gas geen mogelijkheden gaf tot het toevoegen van Macro's aan een assembler-programma, en dat hiervoor de toevlucht genomen moest worden tot Gasp.

Maar... na wat eksperimenteren en het lezen van de info-files van GNU-C bleek dat het weldegelijk mogelijk is om aan een assembler-programma macro's toe te voegen, enkel en alleen door gebruik te maken van Gas (as)

Hieronder toon ik een eksperiment van mij met Gas dat de mogelijkheden van het gebruik van Gas & Macro's demonstreerd :

___ test_fopen.s __________________________________________________________

    .include "include.asm"

    .globl main
main:
    _print hallo      # Druk de 'titel' af
    _open bestand mode   # Open het bestand 'dummy.dummy'
    cmp $0,%eax       # Is dit gelukt?
    je file_error      # Nee, druk foutmelding af
    _close %eax       # Ja, sluit eerst het bestand terug
    _print bestaat     # Druk de tekst 'hij bestaat' af
    jmp einde        # Einde van prog.
file_error:
    _print bestaat_niet   # Druk de tekst 'hij bestaat niet' af
einde:
    ret           # The End ;-)

hallo:
 .string "Test Linux Programma ;-) \n"
bestaat:
 .string "Het bestand dummy.dummy bestaat..."
bestaat_niet:
 .string "Het bestand dummy.dummy bestaat niet..."
bestand:
 .string "dummy.dummy"
mode:
 .string "r"

.END
___________________________________________________________________________

___ include.asm ___________________________________________________________

 .MACRO _print message
 # start _print message
 pushl $\message
 call puts
 addl $4,%esp
 # end  _print message
 .ENDM

 .MACRO _open file mode
 # start _open file mode
 pushl %ebp
 movl %esp,%ebp
 pushl $\mode
 pushl $\file
 call fopen
 addl $8,%esp
 movl %eax,-4(%ebp)
 # %eax = file-handle
 #    - als %eax = 0 dan bestaat bestandsnaam niet
 #    - als %eax >< 0 dan kan deze als file-handle gebruikt worden
 popl %ebp
 # end  _open file mode
 .ENDM

 .MACRO _close filehandle
 # start _close filehandle
 pushl \filehandle
 call fclose
 addl $4,%esp
 # end  _close filehandle
 .ENDM
___________________________________________________________________________

as test_fopen.s -o test_fopen.o
gcc test_fopen.o -o test_fopen


1.4. ncurses gebruiken

Ncurses is een librarie met funkties die gebruikt kunnen worden om tekst-gerichte Linux-programma's te schrijven.

Hieronder volgt een voorbeeldprogramma dat toont hoe ncurses aan te roepen is vanuit pure assembler. Het is geen spektakulair programma, maar toch leuk om te bekijken :-)

___ sat_color.s ___________________________________________________________

    .include "/home/jan/assembler/include/ncurses.asm"

    .globl main
main:
    _initscr
    _start_color
    _init_pair $1,$2,$4
    _init_pair $2,$0,$6
    _init_pair $3,$3,$4
    _init_pair $4,$4,$4       # Verbergen van de pinkende kursor
        
    call cls            # scherm wissen/kleuren instellen

    _use_pair $0x00000200      # 00 00(NORMAL) 02(PAIR) 00
    _locate $1,$0
    _printw $titel
    _locate $46,$0
    _printw $pd
    _use_pair $0x00200100     # 00 20(BOLD) 01(PAIR) 00        
    _locate $32,$12
    _printw $world

    _use_pair $0x00200300     # 00 20(BOLD) 03(PAIR) 00        
    movl $0,%esi
lus:
    movb tabel(%esi),%dl      # %dl = X(%esi)
    incl %esi
    movb tabel(%esi),%cl      # %cl = Y(%esi)
    incl %esi
    cmpb $242,%cl
    jne n242_1
    movl $0,%esi
    jmp lus
n242_1: 
    movl %esi,%edi
redo:
    movb tabel(%edi),%dh      # %dh = X(%esi + 1)
    incl %edi
    movb tabel(%edi),%ch      # %ch = Y(%esi + 1)
    cmpb $242,%ch
    jne n242_2
    movl $0,%edi
    jmp redo
n242_2: 
    movl $leeg,%ebp
    call print_item
    movl $linux,%ebp
    movb %ch,%cl
    movb %dh,%dl
    call print_item

    pushl $160000          # C : usleep(....);
    call usleep           # Wacht-lus
    addl $4,%esp

    _refresh
    jmp lus
    _endwin
    ret

print_item:
    pushal
    movzbl %cl,%eax
    movzbl %dl,%ebx
    _locate %ebx,%eax
    _printw %ebp
    popal
    ret
    
cls:
    _use_pair $0x00000200      # 00 00(NORMAL) 02(PAIR) 00
                    # Kleur 1ste regel
    movb $0,%cl
    movb $0,%dl
cls_lus:    
    movl $chr32,%ebp
    call print_item
    incb %dl
    cmpb $79,%dl
    jna cls_lus
    pushal
    _use_pair $0x00000400     # 00 00(NORMAL) 04(PAIR) 00 
                    # Rest van het scherm
    popal
    xorb %dl,%dl
    incb %cl
    cmpb $25,%cl
    jna cls_lus
    ret

linux:
 .string "Linux"
leeg:
 .string "   "
chr32:
 .string " "
world:
 .string "World Domination"
titel:
 .string "sat_color.s - 1997 Jan Wagemakers -"
pd:
 .string "Donated to the Public Domain :-)"
tabel:
 .include "cirkel.dat"
 .byte 242,242

.END
___________________________________________________________________________

___ cirkel.dat ____________________________________________________________

 .byte 72 , 12
 .byte 71 , 13
 .byte 69 , 15
 .byte 66 , 17
 .byte 62 , 18
 .byte 56 , 20
 .byte 51 , 21
 .byte 44 , 21
 .byte 38 , 21
 .byte 31 , 21
 .byte 24 , 21
 .byte 18 , 20
 .byte 13 , 19
 .byte 8 , 17
 .byte 5 , 16
 .byte 3 , 14
 .byte 2 , 12
 .byte 2 , 10
 .byte 3 , 8
 .byte 6 , 7
 .byte 10 , 5
 .byte 15 , 4
 .byte 20 , 3
 .byte 27 , 2
 .byte 33 , 2
 .byte 40 , 2
 .byte 47 , 2
 .byte 53 , 3
 .byte 59 , 4
 .byte 63 , 5
 .byte 67 , 7
 .byte 70 , 8
 .byte 71 , 10
___________________________________________________________________________

___ /home/jan/assembler/include/ncurses.asm _______________________________
 # ncurses.asm     - donated to the public domain by Jan Wagemakers -
 # afgeleid van onderstaand C-programma
 # #include <curses.h>
 #
 # int main(void)
 # {
 #   initscr(); /* Init the curses libraries */
 #   move(10, 2); /* Place the cursor at X: 2, Y: 10 */
 #   printw("Hello, World !"); /* Print anything */
 #   refresh(); /* This places the "Hello, World !" on the physical screen */
 #   getch(); /* Wait for keypress */
 #   endwin(); /* deinit the curses libraries. */
 #   return 0;
 # }
 #
 # Vermits ikzelf bitter weinig van C ken kan volgende uitleg niet helemaal
 # korrekt zijn. Korrekties zijn dus meer dan welkom :-)
 # Dus, om via ncurses op een welbepaalde plaats op het scherm iets af te 
 # drukken roep je onderstaande macro's aan :
 #   1. _initscr
 #   2. _locate x y (x,y = scherm-koordinaten)
 #   3. _printw message
 #   4. _refresh
 #   5. _endwin   (end win.... klinkt leuk he ;-)

 .MACRO _initscr 
 # start _initscr
 call initscr
 # end  _initscr
 .ENDM
 
 .MACRO _locate x y
 # start _locate x y
 pushl \x
 pushl \y
 movl stdscr,%eax
 pushl %eax
 call wmove
 addl $12,%esp
 # end  _locate x y
 .ENDM
 
 .MACRO _printw message
 # start _print message
 pushl \message
 call printw
 addl $4,%esp
 # end  _printw message
 .ENDM
    
 .MACRO _refresh
 # start _refresh
 movl stdscr,%eax
 pushl %eax
 call wrefresh
 addl $4,%esp
 # end  _refresh
 .ENDM
 
 .MACRO _endwin
 # start _endwin
 call endwin
 # end  _endwin
 .ENDM

# Het gebruiken van kleur via ncurses. (15/07/97)
# - Na _initscr , _start_color aanroepen
# - Met _init_pair een kleurenpaar defini\"eren
# - Met _use_pair het te gebruiken paar selekteren

 .MACRO _start_color
 # start _start_color
 call start_color
 # end  _start_color
 .ENDM
 
 .MACRO _init_pair pair foreground background
 # start _init_pair
 pushl \background
 pushl \foreground
 pushl \pair
 call init_pair
 addl $12,%esp
 # end  _init_pair
 .ENDM
 
 .MACRO _use_pair pair
 # start _use_pair
 movl \pair,%eax
 #        |    | %ah  | %al  |
 # %eax = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 #          |    |
 #          |    |
 #          |    +----> Nummer van te gebruiken kleurpaar
 #          +-------------> 00 = Normaal , 20 = BOLD 
 pushl %eax
 movl stdscr,%eax
 pushl %eax
 call wattr_on
 addl $8,%esp
 #end _use_pair
 .ENDM
___________________________________________________________________________

as sat_color.s -o sat_color.o
gcc sat_color.o -o sat_color -lncurses
sat_color


1.5. Voorbeeldprogramma's van de 80XXX fidonet area

==============================================================================
  Area: 80XXX
  From: James Vahn       To: Fernando Ariel Gont
Subject: Re: Serial port: BIOS function
==============================================================================
> Yes, I was going to program the 8250 at low level, but I simply
> wanted to test the port, so that I used the int 14h functions...
> Well, really, I tried, but didn't success! :)

Here's a little Linux program that I use to reset the modem LED.
Sometimes killing a program will leave the LED glowing, and this
will generally put it out.

It should be plain enough, but for the call to ioperm. In Linux you
have to ask for permission as 'root' to talk to ports, and that's
a given under DOS where you can simply skip this call.


;---wink the DTR light on the modem. Run suid root.

global main
extern ioperm
extern sleep

Port equ 0x2F8 + 4       ; /dev/ttyS1 control port.

section .text

main:
    mov   eax, Port
    push  eax
    push  dword 1
    push  eax
    call  ioperm     ; Get I/O permissions (port,1,port)
    add   esp,12

    mov   dx, Port
    in   al,dx
    or   al,00000001b  ; Raise DTR.
    out   dx,al

    push  dword 1
    call  sleep      ; sleep 1 second.
    add   esp,4

    mov   dx, Port
    in   al,dx
    and   al,00000000b  ; Drop DTR & RTS.
    or   al,00001100b
    out   dx,al

    ret


--- Linux Inside
 * Origin: 300 miles East of Seattle, WA (1:346/3@fidonet)
==============================================================================

==============================================================================
  Area: 80XXX
  From: James Vahn       To: Jan Wagemakers
Subject: Re: Linux asm programming
==============================================================================
From: James Vahn <jvahn@short.circuit.com>

Linux assembly is fine with me! ;-)

These seem to toggle between character sets.

  echo -e "\033(B"
  echo -e "\033(K"

Running one or the other produces different characters, not sure of the
reason unless it's for non-english purposes. Wish I understood more
about this. There seems to be three pre-defined character sets in the
kernel source. This all strikes me as odd because it would seem to
be a job for an external driver, like setfont.

This snippet produces an ASCII chart so you can see what I mean.


; nasm aascii.asm -o aascii.o
; gcc aascii.o -o aascii

    global main
    extern printf
    extern putchar

section .text

main:
    push ebp        ;Save these.
    mov ebp,esp       ;

    mov ebx,33       ;Start with character 33d, "!"
l1:
    push ebx
    push ebx
    push dword msg
    call printf       ;Print the code and character
    add esp,8
    inc bl
    cmp bl,0        ;Characters 33 to 255,
    jnz l1         ; if BL rolls to 0 we are done.

    mov eax,10
    push eax        ;Print a linefeed.
    call putchar

    mov esp,ebp       ;Clean up and
    pop ebp         ; exit.
    ret

;section .data

msg   db 9," %d=%c ",0


---
 * Origin: 300 miles East of Seattle, WA (1:346/3@fidonet)
==============================================================================

==============================================================================
  Area: 80XXX        
  From: James Vahn       To: Matias Rizzone
Subject: Re: scrlock
==============================================================================

> i need a code for unlock the scroll lock key...

try toggling bit 4 of 40:17 and calling 16/1 afterwords.

Here's another method. Might need a little work in the buffer delay on
faster machines; it runs pretty quick on my 386DX/40.

;------------------------------------------------
; by MARC KOOY (port to Linux/Nasm by James Vahn)
;
;"LedsGo -- A program to cycle LED's of keyboard"
;
; nasm ledsgo.asm -o ledsgo.o
; gcc ledsgo.o -o ledsgo
; chown root ledsgo
; chmod 4750 ledsgo

global main
extern ioperm
;extern sleep

R    EQU   00000001b
L    EQU   00000010b
M    EQU   00000100b
Port  EQU   0x60

section .text

main:
    Mov   eax, Port
    Push  eax
    Push  dword 5
    Push  eax
    Call  ioperm
    Add   esp,12

    Mov   cx,0Ah
 lgm1: Mov   [LedsOn], byte L
    Call  UpdateLeds
    Mov   [LedsOn], byte M
    Call  UpdateLeds
    Mov   [LedsOn], byte R
    Call  UpdateLeds
    Loop  lgm1
    Ret

UpdateLeds:           ; Use this Proc to update the LED's when
    PushA          ; LedsOn is filled with a new value
    Mov   AL, 0EDh
    Out   Port, AL    ; Give "Change LED status" command
BufferDelay1:
    In   AL, Port + 4  ; Read Status register
    Test  AL, 02h
    JNZ   BufferDelay1  ; Wait till the Command register is empty
    Mov   AL, [LedsOn]
    Out   Port, AL    ; Give data for LED's that must go on
BufferDelay2:
    In   AL, Port + 4  ; Read Status register
    Test  AL, 02h
    JNZ   BufferDelay2  ; Wait til the Data register is empty
    Mov   BX,02h
 ul1: Mov   CX,0FFFFh
    Loop  $
    Dec   BX
    Jne   ul1
    PopA
    Ret           ; End of UpdateLeds

section .data

LedsOn db   1---
 * Origin: 300 miles East of Seattle, WA (1:346/3.1@fidonet)
==============================================================================


1.6. SVGAlib & Assembler

In apj 4 van Assembly Programming Journal stond een mooie kleine "fire-demo" geschreven in DOS assembler.

Samen met de informatie die ik via E-mail ontvangen had van 'paranoya' (Thanks!) besloot ik om eens te proberen dit programma om te zetten naar Linux-Assembler.

Hieronder zie je het resultaat. Merk op dat mijn belangrijkste doel was te laten zien dat het mogelijk was. Ik heb mij dus niet beziggehouden met het eventueel optimaliseren van het programma. Dit laat ik als een oefening aan de lezer over ;-)

# fire.s : fire.asm of apj 4 ported to Linux/SVGAlib ==========================
# gcc -o fire fire.s -lvga
 .globl main
    .type  main,@function
main:
    pushl %ebp
    movl %esp,%ebp
    
    call vga_init      # Init vga
    pushl $5
    call vga_setmode    # set mode to 5 = 320x200x256
    addl $4,%esp
    pushl $0        
    call vga_setpage    # Point to page 0 (There is only 1 page)
    addl $4,%esp
    
    inb $0x60,%al      # Read current value of keyboard
    movb %al,key
    
    movw $0x3c8,%dx
    movw $0,%ax
    outb %al,%dx
    incw %dx
lus:
    outb %al,%dx
    outb %al,%dx
    outb %al,%dx
    incw %ax
    jnz lus
    
    movl graph_mem,%ebx   
    
Mainloop:
    movl $1280,%esi     # mov   si,1280 ;
    movl $0x5d00,%ecx    # mov ch,5dh ; y-pos, the less the faster demo
    pushl %esi       # push  si
    pushl %ecx       # push  cx
Sloop:
    movb (%ebx,%esi),%al  # lodsb
    incl %esi        #
    
    
    addb (%ebx,%esi),%al  # al,[si]     ; pick color and
    addb 320(%ebx,%esi),%al # add   al,[si+320]   ; pick one more and
    shrb $2,%al       # shr   al,2         
    
    movb %al,-960(%ebx,%esi) # mov   [si-960],al   ; put color
    
    loop Sloop

    popl %edi        # pop di
    popl %ecx        # pop cx
    
Randoml:    
    mulw 1(%ebx,%edi)    # mul   word ptr [di+1] ; 'random' routine.
    incw %ax
    movw %ax,(%ebx,%edi)  #stosw
    incl %edi
    incl %edi
    loop Randoml

    inb $0x60,%al
    cmpb key,%al
    jz Mainloop

    pushl $0
    call exit
    addl $4,%esp

    movl %ebp,%esp
    popl %ebp
    ret

.data
key:  
    .byte  0
# =============================================================================


1.7. Voorbeeld : 387 inline asm

Pascal Fougeray heeft mij onderstaand programma toegestuurd dat toont hoe je in Linux 387 inline assembly kunt gebruiken.
the file eq2.c
*********************************************************
extern Calcul_Delta();
extern Calcul_X1_X2();

#include <stdio.h>

/* in global, these var are ok for the asm programs */
float a,b,c,Delta,X1,X2;
float Quatre=4.0, Deux=2.0;/*you can't in immediat !!!*/

main()
{
 printf("Value of a :");
 scanf("%f",&a);
 printf("Value of b :");
 scanf("%f",&b);
 printf("Value of c:");
 scanf("%f",&c);

 Calcul_Delta();
 printf("Value of Delta is : %f \n",Delta);

 Calcul_X1_X2();
 printf("Value of X1 is : %f \n",X1);
 printf("Value of X2 is : %f \n",X2);
}
*********************************************************

the file Delta.s
*********************************************************
.text
.global Calcul_Delta
Calcul_Delta:
 flds b #stack b
 fmuls b #stack b*b
 flds Quatre #stack 4 b*b
 fmuls a #stack 4*a b*b
 fmuls c #stack 4*a*c b*b
 fsubrp #stack b*b-4*a*c
 fstps Delta #stack empty
 ret
*********************************************************

the file X1X2.s
*********************************************************
.text
.global Calcul_X1_X2
Calcul_X1_X2:
 flds Deux #stack 2.0
 fmuls a  #stack 2*a
 flds Delta #stack Delta 2*a
 fsqrt  #stack sqr(Delta) 2*a
 fst %st(2) #stack sqr(Delta) 2*a sqr(Delta)

 #Calcul X1=(-b+sqr(Delta))/2*a
 fsubs b  #stack -b+sqr(Delta) 2*a sqr(Delta)
 fdiv %st(1),%st #stack (-b+sqr(Delta))/2*a 2*a sqr(Delta)
 fstps X1 #stack 2*a sqr(Delta)

 #Calcul X2=(-b-sqr(Delta))/2*a
 fxch  #stack sqr(Delta) 2*a
 fchs  #stack -sqr(Delta) 2*a
 fsubs b  #stack -b-sqr(Delta) 2*a
 fdivp  #stack (-b-sqr(Delta))/2*a
 fstps X2 #stack empty
 ret
*********************************************************

YOU must make :

as X1X2.s -o X1X2.o
as Delta.s -o Delta.o
gcc Delta.o X1X2.o eq2.c -o eq2


1.8. Voorbeeld : Muziek door de PC-luidspreker

Dominique Richier heeft mij onderstaand programma toegestuurd dat laat zien hoe je muziek door de luidspreker van de PC kan afspelen. (nasm 0.98)
; --------------------------------
; D.R tuesday, february 22th 2000
; **Rencontres du troisieme type**
; ufo_3.asm "for Linux"
; --------------------------------
; nasm -f elf ufo_3.asm -o ufo_3.o
; ld -s ufo_3.o -o ufo_3
; su "YOUR ROOT PASSWORD"
; chown root ufo_3
; chmod 4750 ufo_3
; exit
; ./ufo_3
; ================================

     struc timespec     ;-Model for "nanosleep" structure .
second:  resd 1 
nanosec: resd 1 
     endstruc

Octcmd  EQU 0B6h        ;-Command word for "8254 timer" command
                 ; register.
Fclkl   EQU 34DCh        ;-Clock frequency least significant byte.
Fclkh   EQU 0012h        ;-Clock frequency most significant byte. 
Port1   EQU 61h         ;-Gate adress port for (unabled / disabled)
                 ; "8254 timer" timer(2).
Port2   EQU 40h         ;-Basis "8254 timer" adress.
 
      section  .data
     ;=============== 
temp1   istruc timespec    ;-Tuning temporisation (basis 1/8 s).
      at second, dd 0    ;-"Fundamental" structure for "nanosleep".
      at nanosec, dd 125000000
      iend 

temp2   istruc timespec    ;-"Saving" structure (case of interrupt).
      at second, dd 0
      at nanosec, dd 1
      iend
         
A3     dw 880        ;-The note A(3).
      dd 1         ;-Relative duration / basis.
B3     dw 988        ;-And so on...
      dd 1    
H3     dw 784
      dd 1
H2     dw 392
      dd 1 
E2     dw 587
      dd 2
Basis   dd 125000000     ;-Basis temporisation = 1/8 s.      
Duration  dd 1         ;-Temporisation = Basis x Duration
        
      section .text
     ; =============
     
     ; The "main" procedure
     ; ++++++++++++++++++++
      global _start

      _start:

     ; Validation of "8254 timer" ports and command port of timer(2) GATE
     ; ------------------------------------------------------------------
      mov eax,101      ;-"ioperm" (system call = 101).
      mov ebx,Port1     ;-Command port timer(2) adress.
      mov ecx,1       ;-One adress to valid.
      mov edx,Port1
      int 80h 
      
      mov eax,101      ;-"ioperm" (system call = 101).    
      mov ebx,Port2     ;-Basis adress of "8254 timer".
      mov ecx,4       ;-Four successives adresses to valid.
      mov edx,Port2
      int 80h 

     ; And now play the music...
     ; ------------------------ 
      mov bx,[A3]      ;-Tuning timer(2) frequency of "8254 timer".
      mov eax,[A3 + 2]    ;-Note duration (for temporisation).
      mov [Duration],eax
      call sound

      mov bx,[B3]      ;-And so on... 
      mov eax,[B3 + 2]
      mov [Duration],eax
      call sound
 
      mov bx,[H3]
      mov eax,[H3 + 2]
      mov [Duration],eax
      call sound
 
      mov bx,[H2] 
      mov eax,[H2 + 2]
      mov [Duration],eax
      call sound
 
      mov bx,[E2]
      mov eax,[E2 + 2]
      mov [Duration],eax
      call sound
      
     ; The end...
     ; ----------
      mov eax,1       ;-"exit" (system call = 1).
      xor ebx,ebx      ;-Return code = 0.
      int 80h

     ; Tuning frequency procedure
     ; ++++++++++++++++++++++++++ 
frqsound: push eax        ;-Save the context.
      push edx 
 
      mov al,Octcmd     ;-"8254 timer" timer(2) configuration.
      out 43h,al
      
      mov ax,Fclkl      ;-Frequency divisor calculation.
      mov dx,Fclkh 
      div bx 
 
      out 42h,al       ;-Frequency divisor writting in "8254 timer"
      mov al,ah       ; timer(2) latches. 
      out 42h,al 
 
      pop edx        ;-Reload the context.
      pop eax 
 
      ret      
      
     ; "8254 timer" timer(2) unabled/disabled procedure
     ; ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
undisabl: push eax 
 
      in al,61h       ;-Bits D1-D0 of "port 61h" are unmasked 
      xor al,03h       ; or masked !
      out 61h,al 
 
      pop eax 
 
      ret      
           
     ; Temporisation procedure
     ; +++++++++++++++++++++++
tempor:  push eax        ;-Save the context.
      push ebx
      push ecx
      push edx
      
      mov eax,[Basis]
      mul dword[Duration]
      mov [temp1 + nanosec],eax
      
      mov eax,162      ;-"nanosleep" (system call = 162).   
      mov ebx,temp1     ;-Load "fundamental" strucure.
      mov ecx,temp2     ;-Load "saving" structure.
      int 80h
          
      pop edx        ;-Reload the context.
      pop ecx
      pop ebx
      pop eax
      
      ret

     ; Send out note procedure
     ; +++++++++++++++++++++++
sound:   call frqsound     ;-Tuning frequency.
      call undisabl     ;-Loudspeaker "unabled".
      call tempor      ;-Hold the note.
      call undisabl     ;-Loudspeaker "disabled".
      
      ret

; =============================== 
; Dominique RICHIER
; 18, rue du General de Castelnau
; 54600 VILLERS-les-NANCY
; FRANCE
; d.richier@caramail.com
; ===============================


1.9. Voorbeeld : shared libraries

Robin Miyagi heeft mij hetvolgende programma toegestuurd dat : "I have some sample code for your site. This code gives a somewhat useless example of writing shared libraries."

Je kan hier pic-asm.tar.gz de bronkode downloaden.


1.10. Tetris Linux asm

Daniel Burr heeft mij de bronkode toegestuurd voor Tetris geschreven in assembler. Meer info en de recentste versie kan je terugvinden op : http://bordello.2y.net:8000/programs/tetris.
#Tetris in x86 assembly
#Copyright 2000,2001 dburr@ug.cs.usyd.edu.au, under the terms of the GPL
#
#Notes:
#Uses VT100 terminal codes to position the cursor and to draw coloured text.
#I also assume that this requires a > 2.0 Linux kernel which supports
#sys_newselect (also uses sys_write, sys_read, sys_nanosleep, sys_exit,
#sys_times and sys_ioctl). I have only tested it with 2.0.x, 2.2.x and 2.4.x
#kernels. I'm pretty sure that this will work with 386+ processors.
#
#Example Makefile:
#--start--
#NAME = tetris
#ENTRY = _tetris
#
#SYMS = -defsym instructionsX=12
#SYMS += -defsym instructionsY=19
#SYMS += -defsym width=10
#SYMS += -defsym xoffset=3
#SYMS += -defsym height=16
#SYMS += -defsym yoffset=2
#SYMS += -defsym wait=50
#SYMS += -defsym scoredrop=2
#SYMS += -defsym scorelockin=3
#SYMS += -defsym scoreline=100
#SYMS += -defsym scoretetris=1000
#SYMS += -defsym speedup=10
#
#$(NAME): $(NAME).o
#  ld -s -o $@ -m elf_i386 $^ -e $(ENTRY)
#
#$(NAME).o: $(NAME).s
#  as -o $@ $^ $(SYMS)
#
#clean:
#  rm -f $(NAME).o $(NAME)
#--end--
#Explanation of the symbols which can be changed to suit personal taste:
#instructionsX, instructionsY: The offset of the instructions from the
#top, left hand corner of the screen.
#width, height: The dimensions of the playing area
#xoffset, yoffset: The offset of the playing area from the top, left hand
#corner of the screen.
#wait: Controls the speed of the game. Lower number equals faster play.
#scoredrop: Number of points scored for 'dropping' a piece (with spacebar).
#scorelockin: Number of points scored for 'locking' a piece in.
#scoreline: Number of points scored for eliminating a line (for 1-3 lines)
#scoretetris: Number of points scored for a 'tetris' (ie eliminating 4 lines
#at once).
#speedup: The game will get twice as fast for every n lines.

.macro sys_newselect
  xor %eax, %eax #smaller than writing to %eax directly
  mov $142, %al #new sys_select
  xor %ebx, %ebx
  mov $1, %bl
  mov selectargs+4, %ecx
  xor %edx,%edx
  xor %esi,%esi
  mov $timeout,%edi
  int $0x80
.endm

.macro sys_nanosleep length
  xor %eax, %eax
  mov $162, %al #sys_nanosleep
  movl $0,-8(%esp) #seconds
  movl \length,-4(%esp) #nanoseconds
  lea -8(%esp),%ebx
  xor %ecx, %ecx
  int $0x80
.endm

.macro sys_exit
  xor %eax, %eax
  mov $1, %al #sys_exit
  xor %ebx,%ebx #with 0 status
  int $0x80
.endm

.macro sys_times
  xor %eax, %eax
  mov $43, %al #sys_times
  xor %ebx,%ebx #NULL
  int $0x80
.endm

.macro getterm
  push %ebp
  mov %esp,%ebp
  lea -60(%ebp),%edx
  mov $0x5401, %ecx #TCGETS
  call sys_ioctl 
.endm

.macro setterm
  leal -60(%ebp),%edx
  mov $0x5403, %ecx #TCSETSW
  call sys_ioctl
  pop %ebp
.endm

#Write the chars equivalent to 'source' into vt100_position
.macro twodigits source first second
  mov \source, %ax
  inc %ax
  movb $10, %bl
  divb %bl
  add $0x30,%al
  movb %al, vt100_position+\first
  add $0x30, %ah
  movb %ah, vt100_position+\second
.endm

#Named in honour of the ncurses function
.macro mvaddstr y x string length
  twodigits \y, 2, 3
  twodigits \x, 5, 6
  mov $vt100_position, %ecx
  xor %edx, %edx
  mov $8, %dl
  call sys_write
  mov \string, %ecx
  xor %edx, %edx
  mov \length, %dl
  call sys_write
.endm

#Mask of the bits for the n'th block
.macro bitMask n
  .if 4-\n
    shr $8-2*\n, %dx
  .endif
  and $0x303, %dx #Lower two bits of each
  mov yposition, %ax
  add %dl, %al
.endm

#Put the y location of the n'th block in %ax, x location in %bx
.macro screenoffset n
  bitMask \n
  mov xposition, %bx
  add %dh, %bl
.endm

#Make %bx the offset of the n'th block from the start of the screen array
#where %dx is the piece in question
.macro pieceoffset n
  bitMask \n
  imul $width, %ax
  add xposition, %ax
  shr $8, %dx
  add %dx, %ax
.endm

#Make real use of gas macros
.macro storeLoop from=1, to=4
  .if 4-\from
    movw (%esp), %dx
  .else
    pop %dx
  .endif
  pieceoffset \from
  movb %bl, (%eax,%ecx)
  .if \to-\from
    storeLoop "(\from+1)", \to
  .endif
.endm

.macro collisionLoop from=1, to=4
  .if 1-\from
    movw (%esp), %dx
  .endif
  pieceoffset \from
  movb (%ebx,%eax), %cl
  cmpb $0x30, %cl
  .if 4-\from
    jnz collisionTest_over
  .endif
  .if \to-\from
    collisionLoop "(\from+1)", \to
  .endif
.endm

.macro drawLoop from=1, to=4
  .if 1-\from
    movw (%esp), %cx
  .endif
  .if 4-\from
    mov 2(%esp), %dx
  .else
    pop %cx
    pop %dx
  .endif
  screenoffset \from
  call drawblock
  .if \to-\from
    drawLoop "(\from+1)", \to
  .endif
.endm

.data

quitstring:
  .ascii "'q' to quit, arrow keys to move"

scorestring:
  .ascii "Score: "

linestring:
  .ascii "Lines: "

namestring:
  .ascii "Daniel's Tetris"

blankstring:
  .ascii " "

exitstring:
  .ascii "User exitted"
  
newline:
  .ascii "\n" #Also used after the previous string

loserstring:
  .ascii "Loser\n"

creditstring:
  .ascii "Tetris in 3k, by dburr@ug.cs.usyd.edu.au\n"

score:
  .hword 0

timeout:
  .long 0
  .long 1 #1 millisecond wait which checking stdin

selectargs:
  .long 1 #Max is 0, +1 = 1
  .long -1 #Overwrite with stack pointer
  .long 0 #No write
  .long 0 #No except
  .long timeout

vt100_position:
  .byte 0x1b
  .ascii "[12;13H"

vt100_colour: #The proper english way of spelling the word!
  .byte 0x1b
  .ascii "[44m"

vt100_clear:
  .byte 0x1b
  .ascii "[2J"

vt100_cursor:
  .byte 0x1b
  .ascii "[?25l"

yposition:
  .hword 0

xposition:
  .hword 2

sleepcount:
  .byte 0

shapeStarts:
  .byte 2, 3, 5, 7, 11, 15, 19

shapeIndex: #This data contains the positions of the blocks in each shape
#Each requires 16 bits: x1<<14|x2<<12|x3<<10|x4<<8|y1<<6|y2<<4|y3<<2|y4
  .hword 0b0000010100010110 #0<<14|0<<12|1<<10|1<<8|0<<6|1<<4|1<<2|2
  .hword 0b0100100100010001 #1<<14|0<<12|2<<10|1<<8|0<<6|1<<4|0<<2|1
  .hword 0b0000010100010100 #0<<14|0<<12|1<<10|1<<8|0<<6|1<<4|1<<2|0
  .hword 0b0000000000011011 #0<<14|0<<12|0<<10|0<<8|0<<6|1<<4|2<<2|3
  .hword 0b0001101100000000 #0<<14|1<<12|2<<10|3<<8|0<<6|0<<4|0<<2|0
  .hword 0b0001011000000101 #0<<14|1<<12|1<<10|2<<8|0<<6|0<<4|1<<2|1
  .hword 0b0100010000010110 #1<<14|0<<12|1<<10|0<<8|0<<6|1<<4|1<<2|2
  .hword 0b0001011001000101 #0<<14|1<<12|1<<10|2<<8|1<<6|0<<4|1<<2|1
  .hword 0b0100010100010110 #1<<14|0<<12|1<<10|1<<8|0<<6|1<<4|1<<2|2
  .hword 0b0001100100000001 #0<<14|1<<12|2<<10|1<<8|0<<6|0<<4|0<<2|1
  .hword 0b0000000100011001 #0<<14|0<<12|0<<10|1<<8|0<<6|1<<4|2<<2|1
  .hword 0b0001101000000001 #0<<14|1<<12|2<<10|2<<8|0<<6|0<<4|0<<2|1
  .hword 0b0001000000000110 #0<<14|1<<12|0<<10|0<<8|0<<6|0<<4|1<<2|2
  .hword 0b0000011000010101 #0<<14|0<<12|1<<10|2<<8|0<<6|1<<4|1<<2|1
  .hword 0b0101010000011010 #1<<14|1<<12|1<<10|0<<8|0<<6|1<<4|2<<2|2
  .hword 0b0001010100000110 #0<<14|1<<12|1<<10|1<<8|0<<6|0<<4|1<<2|2
  .hword 0b0001100000000001 #0<<14|1<<12|2<<10|0<<8|0<<6|0<<4|0<<2|1
  .hword 0b0000000100011010 #0<<14|0<<12|0<<10|1<<8|0<<6|1<<4|2<<2|2
  .hword 0b1000011000010101 #2<<14|0<<12|1<<10|2<<8|0<<6|1<<4|1<<2|1

linesgone:
  .hword 0 #number of lines eliminated so far in the game

currentwait:
  .byte wait #gets smaller as the game gets faster

.bss

buffer:
  .byte 0, 0 #for arrow keys we read two

rotation:
  .byte 0 #overwrite with a random rotation

blockType:
  .byte 0 #overwrite with a random block type

currentcolour:
  .byte 0 #overwrite with random colour

stringbuffer:
  .fill 5

screen:
  .fill width*height

lastrand:
  .long 0

.globl _tetris
.text

#Return a 4-bit number in %al that is no greater than %cl
rand:
  movl lastrand, %eax
  mov %eax, %ebx
  imul $1664525, %eax;
  add $1013904223, %eax
  shr $10, %eax
  xor %ebx, %eax
  movl %eax, lastrand
  andb $0x7, %al
  cmp %al, %cl
  jb rand
  ret

#Requires the string to write in %ecx, length in %edx
sys_write:
  xor %eax, %eax
  mov $4, %al #sys_write
  xor %ebx, %ebx
  mov $1, %bl #stdout
  int $0x80
  ret

#Requires the length to read in %edx
sys_read:
  xor %eax, %eax
  mov $3, %al #sys_read
  xor %ebx, %ebx #fd stdin
  mov $buffer, %ecx #buffer
  int $0x80
  ret

#Requires the number of the call in %ecx
sys_ioctl:
  xor %eax, %eax
  mov $54, %al #sys_ioctl
  xor %ebx, %ebx
  int $0x80
  ret

#Take the current entry from the shapeIndex and push it on the stack
coords:
  xor %edx, %edx
  xor %eax, %eax
  mov blockType, %al
  test %al, %al
  jz coords_noIndex
  mov $shapeStarts, %ebx
  dec %ebx
  mov (%eax, %ebx), %dl
coords_noIndex:
  add rotation, %dl
  shl $1, %dl #because each entry is 2 bytes
  pop %eax
  pushw shapeIndex(%edx)
  jmp *%eax

#There are 4 squares in the current piece. Test the lines which these
#occupy to see if they are part of a complete line. If so, remove, redraw
#Also adds to the score and speeds the game up if necessary
elimline:
  mov yposition, %dx
  add $4, %dl
  xor %eax, %eax
  mov yposition, %al #%al contains the ypositions to test
  xor %dh, %dh #number of lines eliminated
  cmpb $height-1, %dl
  jl elimline_skip
  mov $height-1, %dl #%dl contains one more than the last value to test
elimline_skip:
  xor %ebx, %ebx
  mov $width, %bl
  imul %eax, %ebx
  add $screen, %ebx #ebx contains the start of the line
  xor %ecx, %ecx
elimline_test:
  inc %cl #%ecx contains the x position to test
  cmpb $0x30, (%ecx, %ebx) #test this for each position in line
  je elimline_linedone #ie: don't eliminate this line
  cmpb $width-2, %cl
  jne elimline_test
  inc %dh
  add $width, %ebx
elimline_loop:
  dec %ebx
  movb -width(%ebx), %cl
  movb %cl, (%ebx)
  cmp $screen+width, %ebx
  jne elimline_loop
elimline_linedone:
  inc %al
  cmp %al, %dl
  jne elimline_skip
  mov %dx, %cx #for testing linesgone later
  cmpb $4, %dh
  je elimline_tetris
  shr $8, %dx

  imul $scoreline, %dx
  addw %dx, score
  jmp elimline_finished
elimline_tetris:
  addw $scoretetris, score
elimline_finished:
  shr $8, %cx
  movw linesgone, %ax
  mov $speedup, %bl
  div %bl
  mov %al, %dl
  addw %cx, linesgone
  movw linesgone, %ax
  div %bl
  cmp %al, %dl
  je elimline_samespeed
  shrb $1, currentwait
elimline_samespeed:
  call redraw
  ret

#Write the block into the screen array at xposition,yposition
storePiece:
  addw $scorelockin, score
  decw yposition
  mov yposition, %ax
  test %ax, %ax
  jz gameover

  call coords
  xor %eax, %eax
  mov currentcolour, %bl
  mov $screen, %ecx
  storeLoop

  call elimline
  mov currentcolour, %cl
  movw $0, yposition
  movw $2, xposition
  movb $0, sleepcount
  ret

#Draw the current blockType at xposition,yposition (offset from xoffset,
#yoffset). Will be coloured depending on %cl. Update score
drawShape:
  call coords
  push %cx
  drawLoop
  movb $0x30, vt100_colour+3
  mov $vt100_colour, %ecx
  xor %edx, %edx
  mov $5, %dl
  call sys_write
  mvaddstr $instructionsY+2, $instructionsX, $scorestring, $7
  mov score, %ax
  call numbertostring
  call sys_write
  mvaddstr $instructionsY+3, $instructionsX, $linestring, $7
  mov linesgone, %ax
  call numbertostring
  call sys_write
  ret

#Return the string location in %ecx, length in %edx, requires number in %ax
numbertostring:
  mov $10, %bx
  mov $stringbuffer+5, %ecx
numbertostring_loop:
  dec %ecx
  xor %dx,%dx
  div %bx
  add $0x30, %dx
  movb %dl, (%ecx)
  test %ax,%ax
  jnz numbertostring_loop
  mov %ecx,%ebx
  sub $stringbuffer, %ebx
  xor %edx, %edx
  mov $5, %dl
  sub %ebx, %edx
  ret

#Requires the y coord in %ax, x coord in %bx, val to colour in %cl
drawblock:
  add $xoffset,%bx
  add $yoffset,%ax
  push %ax
  push %bx
  movb %cl, vt100_colour+3
  mov $vt100_colour, %ecx
  xor %edx, %edx
  mov $5, %dl
  call sys_write
  pop %cx
  pop %ax
  shl $1, %cx
  mvaddstr %ax, %cx, $blankstring, $2
  ret

#Redraw the playing area (doesn't update score)
redraw:
  xor %ax, %ax #y
redraw_outer:
    xor %ebx, %ebx #x
redraw_inner:
    push %ebx
    push %ax

    xor %ecx, %ecx
    mov $width, %cl
    imul %eax, %ecx
    mov screen(%ebx, %ecx), %cx

    call drawblock

    pop %ax
    pop %ebx

    inc %bl
    cmpb $width, %bl
    jl redraw_inner
  inc %ax
  cmpb $height, %al
  jl redraw_outer
  ret

gameover:
  mov currentcolour, %cl
  call drawShape
  movw $0x3030, vt100_colour+2
  mov $vt100_colour, %ecx
  xor %edx, %edx
  mov $5, %dl
  call sys_write
  movb $'h',vt100_cursor+5
  mov $vt100_cursor, %ecx
  xor %edx, %edx
  mov $6, %dl
  call sys_write
  cmpb $'q',buffer
  jne gameover_loser
  mvaddstr $instructionsY+4, $0, $exitstring, $13
  jmp gameover_quit
gameover_loser:
  mvaddstr $instructionsY+4, $0, $loserstring, $6
gameover_quit:
  mov $scorestring, %ecx
  xor %edx, %edx
  mov $7, %dl
  call sys_write
  mov score, %ax
  call numbertostring
  call sys_write
  mov $newline, %ecx
  xor %edx, %edx
  mov $1, %dl
  call sys_write
  mov $creditstring, %ecx
  xor %edx, %edx
  mov $41, %dl
  call sys_write
  getterm
  or $10,-48(%ebp) #c_lflag |= (ICANON|ECHO)
  setterm
  sys_exit

#Test the shape for any collision. If collision, then the zero flag will
#NOT be set
collisionTest:
  call coords
  xor %eax, %eax
  mov $screen, %ebx
  collisionLoop
collisionTest_over:
  pop %dx
  ret

#Writes the number of rotations of blockType into %cl
numberrots:
  xor %ebx, %ebx
  mov blockType, %bl
  test %bl,%bl
  jz numberrots_zeroshape
  add $shapeStarts, %ebx
  mov (%ebx), %cl
  sub -1(%ebx), %cl
  jmp numberrots_done
numberrots_zeroshape:
  mov shapeStarts, %cl
numberrots_done:
  ret

_tetris:
  getterm
  andb $245,-48(%ebp) #c_lflags &= ~(ICANON|ECHO)
  setterm

  sys_times
  mov %eax, lastrand #seed the randomizer

  mov $vt100_clear, %ecx
  xor %edx, %edx
  mov $4, %dl
  call sys_write
  mov $vt100_cursor, %ecx
  xor %edx, %edx
  mov $6, %dl
  call sys_write
  mov $vt100_colour, %ecx
  xor %edx, %edx
  mov $5, %dl
  call sys_write
  mvaddstr $instructionsY, $instructionsX, $namestring, $15
  mvaddstr $instructionsY+1, $instructionsX, $quitstring, $31

  xor %al,%al
  mov $screen,%ebx
tetris_yloop:
  movb $0x31, (%ebx) #red for the playing arena
  movb $0x31, width-1(%ebx)
  xor %ecx, %ecx
  mov $1,%cl
tetris_yloop_inner:
    movb $0x30,(%ebx,%ecx) #init to black
    inc %cl
    cmpb $width-1,%cl
    jl tetris_yloop_inner

  add $width,%ebx
  inc %al
  cmpb $height-1,%al
  jl tetris_yloop

  xor %ebx, %ebx
  mov $width,%bl
  imul $height-1,%ebx
  add $screen,%ebx
  xor %eax,%eax
tetris_xloop:
  movb $0x31,(%eax,%ebx)
  inc %al
  cmpb $width,%al
  jl tetris_xloop

  call redraw

playgame:
  mov $6, %cl #7 shapes
  call rand
  movb %al, blockType
  call numberrots
  dec %cl
  call rand
  movb %al, rotation
  mov $6, %cl
  call rand
  add $0x31, %al
  mov %al, currentcolour
  call collisionTest
  jnz gameover

playgame_keyloop:
  sys_nanosleep $250000
  push %ebp
    xor %eax,%eax
    mov %esp,%ebp
    sub $252,%esp
    bts %eax,-128(%ebp)
    lea -128(%ebp),%eax
  mov %eax,selectargs+4
  sys_newselect
    movl %ebp,%esp
  pop %ebp

  test %eax,%eax
  jnz playgame_checkkey
playgame_keychecked:
  movb currentcolour, %cl
  call drawShape
  incb sleepcount
  movb currentwait, %cl
  cmpb %cl,sleepcount
  jne playgame_keyloop
  movb $0,sleepcount
  mov $0x30, %cl #black to overwrite
  call drawShape
  incw yposition
  call collisionTest
  jz playgame_keychecked
  call storePiece
  jmp playgame
playgame_checkkey:
  mov $0x30, %cl
  call drawShape
  xor %edx, %edx
  mov $1, %dl
  call sys_read
  cmpb $'q',buffer
  je gameover
  cmpb $' ',buffer
  jne playgame_checkarrow
playgame_droploop:
  incw yposition
  call collisionTest
  jz playgame_droploop
  call storePiece
  addw $scoredrop, score
  jmp playgame
playgame_checkarrow:
  cmpb $0x1b,buffer #check for arrow key
  jne playgame_keychecked
  xor %edx, %edx
  mov $2, %dl
  call sys_read
#use a jump table later
  movb buffer+1,%al
  cmpb $'D',%al #Left arrow
  jne playgame_nextkey
  decw xposition
  call collisionTest
  jz playgame_nextkey
  incw xposition
playgame_nextkey:
  cmpb $'C',%al #Right Arrow
  jne playgame_nextkey2
  incw xposition
  call collisionTest
  jz playgame_nextkey2
  decw xposition
playgame_nextkey2:
  cmpb $'B',%al #Down Arrow
  jne playgame_nextkey3
  incw yposition
  call collisionTest
  jz playgame_nextkey3
  decw yposition
playgame_nextkey3:
  cmpb $'A',%al #Up Arrow
  jne playgame_keychecked
  xor %ah, %ah
  mov rotation, %al
  push %ax
  inc %ax
  call numberrots
  divb %cl
  movb %ah, rotation
  call collisionTest
  jz playgame_keychecked
  pop %cx
  mov %cl, rotation
  jmp playgame_keychecked

1.11. Voorbeeld : vervang LF door CR LF

Michael Adam heeft mij een programma toegestuurd dat in een bestand de LF vervangt door CR LF om bij het printen het 'stairways'-effect te vermijden.

Je kan hier anti_sw.tgz downloaden.Valid HTML 4.01!
Google